Wettelijke bepalingen

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Megadesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Megadesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door ondertekening van een overeenkomst met Megadesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 01 april 2008.

1.Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van produkten en diensten van Megadesign wordt gesloten.
2. Produkten en diensten van Megadesign: de door Megadesign te exploiteren produkten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende produkten en diensten.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer produkten of diensten van Megadesign.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Megadesign.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Megadesign niet bindend en niet van toepassing.
3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer die in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Megadesign zijn opgenomen en door beide partijen zijn ondertekend.
4. Door ondertekening van een overeenkomst met Megadesign verklaart de opdracht-gever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Megadesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Megadesign gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Megadesign schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
2. Een aanbieding of offerte gedaan door Megadesign heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Megadesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Megadesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is schriftelijk ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Megadesign.
2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. Het ontwerpen van een website door Megadesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Megadesign en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3. Megadesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Megadesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. Megadesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Megadesign het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien :

  • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.
6. Uitvoering

1. Megadesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Megadesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Megadesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Megadesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Megadesign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Megadesign.

7. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien Megadesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Megadesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Megadesign. Megadesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Megadesign opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Megadesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

8. Levering en leveringstijd

1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Megadesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Megadesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien de opdrachtgever in geval van een voltooide nieuwe website verzuimt of weigert haar ftp-gegevens aan Megadesign te verstrekken, dan wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever zelf de website online brengt.

9. Overmacht

1. Onder overmacht m.b.t. de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. Megadesign is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
3. Megadesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinregistrant of anderen waarop Megadesign geen invloed kan uitoefenen.

10. Prijzen

1. Alle op offertes en in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Megadesign heeft het recht de tarieven te wijzigen. De wijzigingen in prijzen en tarieven van meer dan 10% worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld.
4. Megadesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Megadesign doorgevoerd.

11. Betalingsvoorwaarden

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Megadesign is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur door Megadesign het verschuldigde bedrag te voldoen. Tenzij anders vermeld in de offerte, worden betalingen voldaan volgens voorschotfactuur, te weten 40% bij een eerste oplevering, het resterende bedrag bij uploaden naar server of materiele levering van de software.
2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Megadesign aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, tenzij er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door Megadesign. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur door Megadesign het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk verdrag gewijzigd worden.
3. In genoemde gevallen behoudt Megadesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (15 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente alsook de aanmaningskosten ten belope van €15 verschuldigd aan Megadesign over het openstaande bedrag. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.
5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Megadesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
6. Indien Megadesign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Megadesign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Megadesign heeft voldaan.

12. Eigendomsvoorbehoud

1. Overnemen of wijzigen van de broncode is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Megadesign.
2. Megadesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Aansprakelijkheid

1. Megadesign is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Megadesign weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Megadesign kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Megadesign of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Megadesign.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Megadesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Megadesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Opdrachtgever vrijwaart Megadesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde produkten en diensten van Megadesign.
4. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Megadesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Megadesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. Megadesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Megadesign mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Megadesign. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Megadesign als gevolg daarvan lijdt.
8. Megadesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door onjuist verstrekte en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Megadesign kenbaar behoorde te zijn.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

1. Megadesign heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Megadesign niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Megadesign zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Megadesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Megadesign gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

16. Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Megadesign vervalt.
2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Megadesign.
3. Indien reclame gegrond is, worden de geleverde produkten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
5. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

17. Overige bepalingen

1. Megadesign onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Megadesign hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.
2. Megadesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

18. Wijziging van de voorwaarden

1. Megadesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Op alle uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Megadesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
3. Alle geschillen als bedoeld in art.19.1 vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Deze voorwaarden zijn opgemaakt te Opwijk op 01 april 2008.

© Megadesign 2008

Contactgegevens

Megadesign
Wim De Block
Hulst 5
1745 Opwijk


+32 52 35 67 46
+32 474 97 45 96

Bank : 068-2497156-15
BTW BE : 0896.500.625

Bekijk het routeplan